РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл.12 ал.1 т.5 от Закона за туризма от началото на 2005 г. се води и поддържа регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти. Съгласно чл.113 от Закона за туризма в регистъра се вписват лица, които извършват хотелиерска или ресторантьорска дейност, а също така данни и обстоятелства по чл.12 ал.1 т.5 за регистрирани лица и категоризирани обекти по чл.128.

Промените в обстоятелствата (смяна наемател/собственик) се отразяват в туристическия регистър на основание чл.169, ал.1 и 2.

От „Туристически регистър – Столична община”, може да се получи информация за туристическите обекти, както следва:

  • номер на издаденото Удостоверение за регистрация;
  • вид, наименование и адрес на туристическия обект;
  • определена категория;
  • капацитет на туристическия обект;
  • срок на валидност;
  • наименование, седалище и e-mail на лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект.

В „Деловодна справка” по входящ № и дата на подаване на Заявление за категоризация може да се получи информация по преписката.

„Регистърът на средствата за подслон и местата за настаняване” съдържа актуална информация за лицата, заверяващи туристически регистър на основание чл.116, ал.1 от Закона за туризма.