ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА”

Отдел „Международна дейност, маркетинг и реклама” е структурно звено в ОП „Туризъм”, което презентира и рекламира София, като туристическа дестинация у нас и в чужбина. Организира участието на Столична община в национални и международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма. Извършва маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за туристическия продукт на Общината, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании.

Служителите в отдела организират и осъществяват рекламата на София като туристическа дестинация, както и съдействат за рекламата на туристическия продукт на Столична община; извършват проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността; организират работата с рекламни агенции, медии и специализирани институции за връзките с обществеността; организират опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната, съвместно със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България; организират и консултират изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София, като атрактивна туристическа дестинация; събират, обработват, поддържат и съхраняват единната система за туристическа информация като единна електронна база данни; участват в разработването и следят за актуализацията на официалната страница на ОП „Туризъм” в интернет; осъществяват връзка със средствата за масово осведомяване и организират срещи и интервюта на представителите на медиите с ръководството на Предприятието.

Отделът разработва информационни материали за дейността на ОП „Туризъм” и на отделни негови структури (бюлетини, медиен мониторинг, информации, съобщения), разработва годишни програми за участие на Предприятието в национални и международни туристически изложения и рекламни кампании, като изпълнява Стратегията и Плана за развитие на туризма в София, приети с Решение № 281/27.04.2006 год. на Столичния общински съвет.