ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОП „ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” и ОП "Туризъм"

Общинско предприятие „Туристическо обслужване” е учредено с Решение № 13 по Протокол № 48/17.02.2003 г., като специализирано звено на Столична община. Функциите на Предприятието са регламентирани с Правилника за организация на дейността на ОП „Туристическо обслужване”, приет с Решение № 957 / 11.10.2007г. на СОС. Основната цел за създаване на Предприятието се свързва с изпълнение на общински дейности, регламентирани със Закона за туризма, по регистрация, категоризация, отчет и контрол на туристически обекти на територията на община София.

Предприятието има статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Като поделение на Столична община, при изпълнение на своите функции, ОП „Туристическо обслужване” поддържа връзка с всички структурни и функционални звена на Общината, Държавната агенция по туризъм, Комисията за защита на потребителя, Националната агенция по приходите, МВР – СДВР, а също така и с всички държавни, общински и браншови организации, имащи отношение по проблемите на туризма.

Въз основа на приетия от Столичния общински съвет „Правилник за организация на дейността на ОП „Туристическо обслужване”, Предприятието осъществява следните основни ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

 • Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината;
 • Изработва и предлага на кмета за приемане от Столичен общински съвет на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община, която изпълнява, в съответствие с Националната стратегия и съобразно с местните туристически ресурси и потребности;
 • Подпомага и участва чрез директора на Предприятието в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община, както и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието;
 • Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически обекти.
 • Участва със свои представители в Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти, както и прави предложение до кмета на Столична община за категоризирането им, в предвидените от Закона за туризма случаи;
 • Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма, контролът по които е възложен на кмета на Общината;
 • Създава и поддържа текущо Регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 128 от Закона за туризма, намиращи се на територията на Столична община;
 • На основание чл.49 от Закона за туризма и издадена заповед от кмета на Столична община, ежемесечно заверява Справки-декларации за заверка на туристическия регистър и събира дължимата туристическа такса;
 • Организира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация, както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на Общината;
 • Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и съдейства за презентиране на туристическия продукт на Общината;
 • Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра, подпомага туристическото обслужване на гражданите и гостите на Столицата;
 • Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община.

 

РЕШЕНИЕ №555


на Столичния общински съвет
от 11.09.2014 година



За промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост, с чл.57, чл.128 и чл.179 от Закона за туризма, в изпълнение на изискванията на чл.12, чл.13 и чл.14 от Закона за туризма

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

 

1. Променя наименованието от ОП „Туристическо обслужване” на Общинско предприятие „Туризъм” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище и адрес на управление: град София, Район „Оборище”, ул. „Оборище” № 44, ет.3. Предприятието не е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

2. Утвърждава обща численост на структурата на ОП „Туризъм” от 30 щатни бройки, считано от 01.10.2014 година, съгласно органограма - Приложение № 1.

3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Предприятието, както следва:

§ 1. Навсякъде в Правилника ОП „Туристическо обслужване” се заменя с ОП „Туризъм”.

§ 2. В чл.3 прави следните изменения:

1.Досегашният текст на чл.3 става ал.1.

2.Създава нова ал.2, както следва:

,,/2/ Предприятието може да оперира със самостоятелни банкови сметки: бюджетна, сметка за средства от Европейския съюз и сметка за чужди средства, след изричното съгласие на Столична община за тяхното откриване.”

§ 3. Текстът в чл.7, ал.1, т.4 придобива следната редакция:

„4. Организира, координира и осъществява контрола върху качеството на туристическите услуги и категоризацията на туристическите обекти;”

§ 4. В чл.7 прави следните изменения:

1. Текстът в чл.7, ал.1, т.10 придобива следната редакция:

„10. Участва в Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ като при упълномощаване от кмета, е неин председател;”

2. Създава нова т.13, както следва:

„13. Със заповед определя цената на продаваните рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа дестииация.”

§ 5.Изменя чл. 8, т. 7, т. 8 и т. 13, както следва:

,,7. Създава и поддържа Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти;

8. Приема информация за броя на реализираните нощувки чрез справки - декларации;

13. Съдейства при изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, съобразно функциите на Столична община в областта на туризма.”

§ 6. Изменя чл.9, ал.2, както следва:

,,/2/ Общата администрация на Предприятието е организирана в отдел ”Административно-правна, финансова и стопанска дейност”, а специализираната в отдел ”Категоризация и контрол” и отдел „Маркетинг”, реклама и информация.”

§ 7. Допълва чл.10, ал.2 с нови т.17 и т.18, със следното съдържание: ,,17. Събира такса „Категоризация”;

18. Приема информация за броя на реализираните нощувки чрез справки - декларации.”

§ 8. Чл.11 се изменя, както следва:

„Чл. 11 Отдел ”Категоризация и контрол”:

1. Изготвя становища и анализира практиката по прилагане на нормативните актове, регламентиращи туристическата дейност;

2. Разработва и предлага за утвърждаване от директора Вътрешни правила за извършване на дейностите по категоризация и контрол на туристически обекти на територията на Столична община;

3. Извършва контрол за категоризация на туристическите обекти, на категоризираните туристически обекти, както и за водене на регистъра на настанените туристи и подадената информация за броя на реализираните нощувки, съгласно Закона за туризма;

4. Участва в мобилни групи по контрол и съставя констативен протокол с предписание за разкриване на процедура по категоризиране и следи за изпълнението на предписанията;

5. Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризиране на туристически обект от кмета на Столична община, съгласно Закона за туризма;

6. След откриване на процедура по категоризация, приемане и обработване на комплектите документи ги представя в Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/;

7. Участва в експертни работни групи по категоризация и извършва проверка на място в туристическите обекти, за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, изготвя констативен протокол с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория;

8. Извършва повторни проверки на туристическите обекти и следи за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първата проверка;

9. Подпомага изцяло дейността на ОЕККТО;

10. Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти ;

11. Води Регистър на местата за настаняване на територията на Столична община, относно реализираните нощувки;

12. Съдейства на държавните органи при извършване на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на Столична община;

13. В резултат на правомощията по Закона за туризма съставя акт за установяване на административно нарушение и предлага на кмета на Столична община издаване на наказателно постановление, както и прекратяване на категория или понижаване на категория;

14. Съставя и поддържа архив на издадените констативни протоколи за категоризация и контрол;

15. Представя ежемесечно доклад за дейността си и отчет за вида и броя на посетените обекти при категоризация и контрол.”

§ 9. Чл.12 се изменя, както следва:

„Чл.12 „Отдел ”Маркетинг, реклама и информация”:

1. Организира и извършва маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София;

2. Разработва и изпълнява годишната програма за реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина;

3. Разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София;

4. Организира участието на Столична община в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма събития;

5. Организира опознавателни турове на журналисти и посещения на туроператори и туристически агенти в София съвместно с МИЕ и браншовите организации;

6. Взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина;

7. Организира и съдейства за провеждането на международни мероприятия в областта на туризма в град София, срещи, семинари, кръгли маси;

8. Подготвя и провежда медийните изяви на Предприятието, съгласувано с пресцентъра на Столична община;

9. Разработва информационни материали (бюлетини, информации, съобщения) за дейността на Предприятието;

10. Осигурява организационното и административно-техническото обслужване на Консултативния съвет по въпросите на туризма;

11. Организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София като атрактивна туристическа дестинация;

12. Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа дестинация;

13. Подпомага общинската администрация, туристическите сдружения, Консултативния съвет по въпросите на туризма и туристическите информационни центрове на територията на Столична община по изпълнение на функциите им, предвидени в Закона за туризма;

14. Събира, обработва, съхранява и актуализира база данни за единната система за туристическа информация;

15. Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на туристически сдружения и Регистър на Туристически информационни центрове и бюра на територията на град София;

16. Участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалния туристически сайт на Столична община, рекламира и популяризира интернет страницата;

17. Извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма; организира и поддържа архив на медийни публикации и аудиовизуални материали, свързани с дейността в областта на туризма, и теми, свързани с туризма;

18. Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София;

19. Осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация."

§ 10. Отменя чл.13 и чл.14.

§ 11. Прави следното преномериране:

1. Чл.15 става чл.13.

2. Чл.16 става чл.14.

3. Чл.17 става чл.15.

4. Чл.18 става чл.16/1/.

§ 12. Създава нови ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 към чл.16:

,,/2/ Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност, като превежда същите в приход на СО.

/3/ Годишните брутни приходи на Предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет, изготвен в съответствие на Сметкоплана на бюджетните организации и Счетоводната политика на СО.

/4/ Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от стопанска дейност, свързана с продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други.

/5/ Предприятието води стопанската си дейност в съответствие със Счетоводната политика на Столична община.”

§ 13. Изменя Приложение 1 към чл.9, ал.4, съгласно приложена органограма. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 11.09.2014 г., Протокол № 67, точка 4 от дневния ред, по доклад № СО-9300-282/18.07.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.