ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Подаване на документи за категоризация на туристически обекти, заплащане на такса "категоризация" и туристическа такса се извършва в стая № 1В (каса) на ІІІ етаж, в сградата на ОП „Туризъм”, находяща се на ул.”Оборище” №44, София. Тук се извършват всички видове административни дейности, съгласно изискванията на Закона за туризма, Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и Наредбата за организация на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/.

В Приемната на отдел „Регистрация, отчет и контрол” се подава, проверява, приема, регистрира, поддържа, съхранява и архивира информация за туристическите обекти, като се извършва:

 • Обстойна проверка на документите за категоризация;
 • Приемане, обработка и регистриране на документите;
 • Издаване на квитанция за получена сума, туристическа такса или такса категоризация;
 • Съхраняване на приетите документи.

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава Заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект, като прилага документи, както следва:

Необходими документи за категоризация на ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал, нотариално заверено копие или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Документ за собственост - копие;
 • Договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – копие;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация по предназначение – копие;
 • Документ, удостоверяващ професионалната и езикова квалификация на управителя на обекта – копие;
 • Досегашна категорийна символика – копие;
 • Документ за платена такса първоначална 50 % от общата такса в зависимост от броя места - копие;
 • Нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подават от пълномощник;
 • Актуална схема за разполагане на местата на отрити площи – за сезонни обекти;
 • Формуляри за определяне на категория по образец (№1, №2, №3 и №4).

Необходими документи за категоризация на СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал, нотариално заверено копие или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Документ за собственост - копие;
 • Договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – копие;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация по предназначение – копие (за категоризиране на самостоятелни стаи и къщи не се изисква);
 • Документ, удостоверяващ професионалната и езикова квалификация на управителя на обекта – копие;
 • Досегашна категорийна символика – копие;
 • Документ за платена такса първоначална 50 % от общата такса в зависимост от броя легла/стаи - копие;
 • Нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подават от пълномощник;
 • Формуляри за определяне на категория по образец (№5, №6, №7 и №8), за самостоятелни стаи (№6, №7, №8 и №9).

Необходими документи за откриване на процедура по ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА (промяна наемател/собственик) на туристическия обект:

При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава Заявление до съответния категоризиращ орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър:

 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал, нотариално заверено копие или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Документ за собственост - при промяна на собствеността - копие;
 • Договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – копие;
 • Единен идентификационен номер – копие;
 • Документ, удостоверяващ професионалната и езикова квалификация на управителя на обекта – копие;
 • Досегашна категорийна символика – копие;
 • Документ за платена такса 150 лв.- копие;
 • Нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подават от пълномощник;
 • Формуляри по образец (№10 и №4 или №8).

При подаване на Заявление за категоризация, с неокомплектовани документи заявителят трябва да допълни липсващите документи в 14 дневен срок. В случай, че не бъдат допълнени липсващите документи, лицето-заявител се уведомява писмено на адреса посочен в съдебната регистрация. При пълно окомплектовано Заявление за категоризация в срок от една седмица се издава временно Удостоверение за открита процедура по категоризация валидно 2 месеца. През този период, експертна работна група от Предприятието посещава туристическия обект и съставя Констативен протокол с предложение за категоризация или отказ от определяне на категория. Постоянното Удостоверение за категория се издава преди изтичане на срока на временното Удостоверение.

Прекратяване на категория

Категория на туристическите обекти се прекратява при следните обстоятелства:

 • по искане на собственика на туристическия обект;
 • при промяна на вида на туристическия обект;
 • при реконструкция или разширение на туристическия обект;
 • при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма;
 • АКО В 6-МЕСЕЧЕН СРОК ЛИЦЕТО, ПОДАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ, НЕ СЕ ЯВИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАТЕГОРИЙНАТА СИМВОЛИКА;
 • при неизпълнение на задълженията по чл.49, ал.1, 3 и 4 от Закона за туризма.

Неподлежащи на категоризация

Не подлежат на категоризиране по този Закон заведения за хранене и развлечения, учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници, с капацитет до 12 места за сядане.

За създаване на акаунт за подаване на Справки-декларации моля посетете този линк: ВХОД