ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти (ОЕККТО) работи съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти на територията на Столична община, утвърден със заповед № СО-РД-09-678 г. на кмета на Столична община.

Дейността на Комисията се регламентира от действащата законова и подзаконова уредба на страната:

 • Закон за туризма;
 • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
 • Правилник за организация дейността на ОП ”Туристическо обслужване” приет с Решение на Столичен общински съвет през 2003 г. и изменен през 2007 г.;
 • Правилник за организацията и дейността на ОЕККТО;

Основните дейности на комисията са:

 • изготвяне на писмени предложения до кмета на Столична община за издаване на заповеди: откриване на процедура по категоризация; издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране; предложения за определяне на категория или за отказ определяне на категория.
 • предлага на кмета на Столична община определянето на категория на:
 • 1. местата за настаняване:

  а) клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;

  б) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;

  2. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

 • разглежда в посочения от Наредбата за категоризиране срок постъпилите в ОП "Туризъм" заявления за категоризация. при нередности в документите и при наличие на писмено обосновано искане на заявителя, взема решение за удължаване на срока, съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредбата.
 • взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти на територията на Столична община, като всяка експертна работна група се състои най-малко от трима души – служители на ОП „Туризъм” и/или експерти от туристическата индустрия, определени съгласно чл. 11, ал. 6 от Наредбата.
 • ОЕККТО, в срок от 14 дни след издаване на заповедта за определяне категория на обекта, издава категорийна символика, включваща удостоверение за категория и табела по образец, в зависимост от вида и категорията на обекта.
 • обсъжда планове и отчети относно дейността по регистрация, отчет и контрол на категоризираните туристически обекти.