Промяна в Наредба за изменемие и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък съгласно Наредба за определяне размера на местните данъци, изм. и доп. с решение №65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г. в чл.58, ал. 1 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби.

Чл. 58. (1) Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък за 2012 година за всяка нощувка, както следва:
1. категория 1 звезда - 0.40 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0.60 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 0.80 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1.20 лв. за нощувка.